Tìm hiểu khái quát về hệ thống mã hóa khóa động cơ trên ô tô.

  131 Liên Phường, Phước Long B, Thành Phố Thủ Đức
  0961835979
Tìm hiểu khái quát về hệ thống mã hóa khóa động cơ trên ô tô.

  HỆ THỐNG MÃ HÓA KHÓA ĐỘNG CƠ

  1. Khái quát về hệ thống mã hóa khóa động cơ

  Hệ thống mã hóa khóa động cơ là một hệ thống chống trôm cho xe. Hệ thống này ngăn không cho động cơ khởi động bằng cách ngăn cản quá trình đánh lửa và phun nhiên liệu khi bất kỳ một chìa khóa nào không phải là chìa khóa có mã ID đã được đăng kí trước. Khi đặt chế độ cho hệ thống mã hóa khóa động cơ động, thì đèn chỉ báo an ninh nhâp nháy để cho hệ thống đã được xác lập.

  Hệ thống mã hóa khóa động cơ gồm có:

  • Một chíp mã chìa khóa.
  • Một cuộn dây thu phát tín hiệu.
  • ECU khóa động cơ.
  • ECU động cơ

  Có hai loại hệ thống mã hóa khóa động cơ, một loại điều khiển bằng ECU độc lập ( ECU khóa động cơ ) và loại kia thì điều khiển bằng ECU động cơ có ECU khóa động cơ ở bên trong.

  Mã ID ( mã chìa khóa điện do nhà sản xuất cấp cho từng xe ).

  2. Chức năng của hệ thống mã hóa khóa động cơ

  2.1. Chức năng xác lập/bỏ chế độ của hệ thống mã hóa khóa động cơ

  a. Xác lập chế độ cho hệ thống mã hóa khóa động cơ

  • Thời điểm rút chìa khóa điện ra khỏi ổ khóa điện 20 giây sau khi xoay chìa khóa điện về vị trí ACC hoặc LOCK thì hệ thống mã hóa khóa động cơ được xác lập, việc đánh lửa khởi động và phun nhiên liệu không thể thực hiện được.
  • Hệ thống mã hóa khóa động cơ được xác lập chế độ thì ngay cả khi rút chìa khóa ra khỏi ổ khóa điện ra và trực tiếp xoay bằng tô vít dẹp hoặc các dụng cụ tương đương về vị trí START để khỏi động máy khỏi động, cũng không thể khởi động được. Đó là hệ thống đánh lửa không làm việc và nhiên liệu cũng không phun vào động cơ

  b. Bỏ chế độ của hệ thống mã hóa khóa động cơ

  • Khi cắm chìa khóa điện ổ khóa thì ECU khóa dộng cơ và chíp mã chìa khóa nằm trong chìa khóa bắt đầu giao tiếp với nhau.
  • sau khi được giao tiếp bắt đầu, nếu mã khởi động đăng kí trong ECU khóa động cơ và chíp mã chìa của nó trùng hợp nhau hai lần liên tục thì chế độ của hệ thống đánh lửa bắt đầu làm việc và nhiên liệu được phun vào động cơ. Kết quả là động cơ có thể khởi động được.

  2.2. Chức năng đăng ký mã khóa

  • Chức năng đang ký mã khóa gồm có các chức năng đăng kí tự động, đăng ký bổ sung và xóa bỏ mã khóa.
  • Chìa khóa chính đăng kí trong ECU được sử dụng để thực hiện việc đăng kí bổ sung và xóa bỏ mã khóa.

  a. Đăng kí lần đầu

  • Đây là một hệ thống để đăng kí tự động mã chìa khóa ( mã chìa chính và mã chìa phụ ) khi thay thế ECU khóa động cơ.
  • Sau Khi thay thế ECU khóa động cơ, bật khóa điện lên vị trí ON làm cho đèn chỉ báo nhấp nháy. Trong điều kiện đó tra chìa khóa chĩnh và chìa khóa phụ vào ổ khóa đánh lửa để tự động đăng kí mã chìa vào ECU.
  • Trong quá trình đăng kí lần đầu ( đăng kí tự động ), mã chìa có thể đăng ký cho 3 hoặc 4 chìa. việc đăng kí lần cuối ( chìa thứ 3 hoặc thứ 4 ) được thực hiện đăng kí mã chìa phụ.
  • Sau khi đăng kí lần đầu cho các chế độ có thể mất 30 phút để thực hiện giao tiếp mã ID giữa ECU khóa động cơ và ECU động cơ.

  b. Đăng kí mã chìa bổ sung 

  Đây là chức năng thực hiện việc đăng kí bổ sung mã chìa mới ( mã chìa chính và mã chìa phụ ) có mã chìa đã được đăng kí trong ECU.

  c. Sự khác nhau giữa chìa chính và chìa phụ

  Hai hoặc ba chìa chính và một chìa phụ được xác lập cho chìa khóa điện đối với hệ thống mã hóa khóa động cơ. Việc đăng kí và xóa bỏ mã chìa chỉ có thể thực hiện bằng chòa khóa chính. Do đó việc đăng kí chìa chính và chìa phụ là cần thiết. Việc thiết lập chìa chính và chìa phụ cũng được phân loại theo phương pháp đăng kí.

  d. Khi bị mất tất cả các chìa khóa

  Nếu bị mất tất cả các chìa khóa để đăng kí chìa mới cần phải thay thế ECU khóa động cơ hoặc ECU động cơ và tiến hành đăng kí. Ở một số nước, một số xe có chức năng thiết lập lại mã chìa.

  3. Vị trí

  Hệ thống mã hóa khóa động cơ loại điều khiển bằng ECU khóa động cơ gồm các bộ phận sau đây.

  3.1. Chìa khóa điện ( có đặt mã chìa khóa bên trong )

  Cuộn dây trong chip mã chìa lắp bên trong chìa khóa sẽ phản ứng với từ trường được tạo ra bởi cuộn dây chìa thu phát. Kết quả là chios mã chìa này được nạp điện và mã ID được truyền đi. Do đó không cần phải có pin riêng cho chíp mã chìa khóa này.
  Các chìa khóa điện được chia ra thành loại chìa nhiều trong một vài loại độc lập. Chíp mã chìa khóa  loại độc lập được đặt ngay bộ điều khiển từ xa.
  3.2. Cuộn dây chìa thu phát

  Cuộn dây chìa thu phát tạo ra từ trường xung quanh ổ khóa điện và nhận mã ID của chìa khóa.

  3.3. Bộ khuyếch đại chìa thu phát

  Cuộn dây chìa thu phát từ ECU khóa động cơ, bộ khuyếch đại chìa thu phát cho phép dòng điện đi vào cuộn dây chìa thu phát và tạo ra từ trường.
  Bộ khuyeesch đại chìa thu phát ra mã ID của chìa nhận được thu bởi cuộn dây chìa thu phát gửi đến ECU khóa động cơ.
  3.4. ECU khóa động cơ

  ECU khóa động cơ nhận mã ID chìa khóa từ bộ khuyếch đại chìa thu phát đồng thời kiểm tra và so sánh với mã ID đăng kí, Theo kết quả kiểm tra nó sẽ xác định xem động cơ có thể được hay không và truyền tín hiệu về ECU động cơ.
  ECU này điều khiển đèn chỉ báo an ninh nhấp nháy/tắt
  3.5. ECU động cơ

  Theo tín hiệu cho phép khởi động động cơ từ ECU khóa động cơ, ECU động cơ sẽ tiến hành khởi động động cơ.

  3.6. Công tắc cảnh báo mở khóa bằng chìa

  Công tắc này xác định xem chìa có được cắm vào ổ khóa điện hay chưa và nó phát tín hiều tới ECU khóa động cơ.

  3.7. Đèn báo an ninh

  4. Nguyên lý hoạt động.

  4.1. Nguyên lý đặt hệ thống mã hóa khóa động cơ ( loại điều khiển bằng ECU khóa động cơ)

  • Khi rút chìa khóa điện ra khỏi ổ khóa, công tắc cảnh bào mở khóa bằng chìa sẽ tắt OFF. ECU khóa động cơ xác định tín hiệu này và thiết lập chế độ khóa cho hệ thống mã hóa khóa động cơ và đèn chỉ báo an ninh tiếp tục nháy.
  • Khi tắt chìa khóa điện từ vị trí ON sang vị trí ACC hoặc LOCK và sau khoảng 20 giây ở tình trạng này, ECU khóa động cơ sẽ xác định điều đó từ cực IG, thiết lập chế độ khóa động cơ và tiếp tục làm cho đèn chỉ báo an ninh nhất nháy.

  4.2. Nguyên lý bỏ chế độ khóa động cơ ( loại điều khiển bằng ECU khóa động cơ ).

  a. Tra chìa khóa vào ổ khóa điện 

   Khi cắm chìa khóa điện vào ổ khóa, công tắc cảnh báo mở khóa bằng chìa được bật lên. ECU khóa động cơ xác định tín hiệu này và nó sẽ cung cấp ddienj cho bộ khuyếch đại chìa thu phát qua cực VC5 và truyền tín hiệu điều khiển thông qua cực TXTC. Kết quả là dòng điện sẽ đi vào cuộn dây chìa thu phát và tạo ra từ trường xung quanh ổ khóa điện.

  b. Bỏ chế độ khóa động cơ

  • Khi từ trường được tạo ra xung quanh ổ khóa điện, tín hiệu mã ID được đăng kí trong chip mã hóa chìa đặt trong chìa khóa được truyền tới cuộn dây chìa thu phát. Bộ khuyếch đại chìa thu phát truyền tới cực CODE của ECU  khóa động cơ.
  • ECU khóa động cơ kiểm tra mã ID nhận được và so sánh với mã ID đã đăng kí. Nếu ECU thấy những tín hiệu này phù hợp với nhau thì nó sẽ truyền và nhận các tín hiệu bằng đường truyền giao tiếp đặc biệt để hướng dẫn việc cho phép khởi động động cơ cho ECU động cơ và do đó làm cho chế độ khóa động cơ bị hủy.

  c. Tắt đèn chỉ báo an ninh

  • Khi ECU khóa động cơ xóa bỏ chế độ khóa động cơ, thì việc điều khiển đèn chỉ báo an ninh nhấp nháy kết thúc và đèn cũng bị tắt.
  • Nếu mạch của cực B+ của ECU khóa động cơ bị hở mạch thì việc bật khóa điện làm cho nguồn dự phòng cung cấp tới ECU khóa động cơ và bắt đầu công việc kiểm tra so sánh mã ID.
  Bài viết khác
  KIỂM TRA BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA Ô TÔ

  KIỂM TRA BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA Ô TÔ

  131 Liên Phường, Phước Long B, Quận 9, TP. HCM
  Xem thêm
  DỊCH VỤ BẢO DƯỠNG Ô TÔ UY TÍN TẠI THỦ ĐỨC

  DỊCH VỤ BẢO DƯỠNG Ô TÔ UY TÍN TẠI THỦ ĐỨC

  131 Liên Phường, Phước Long B, Quận 9, TP. HCM
  Xem thêm
  Garage Ô Tô Thủ Đức

  Garage Ô Tô Thủ Đức

  Garage Ô Tô Thủ Đức
  Xem thêm
  Garage Phường Phước Long B ,Quận 9, Thủ Đức

  Garage Phường Phước Long B ,Quận 9, Thủ Đức

  Garage Phường Phước Long B ,Quận 9, Thủ Đức
  Xem thêm
  Garage đường Liên Phường, phường Phước Long B, quận 9

  Garage đường Liên Phường, phường Phước Long B, quận 9

  GARAGE Ô TÔ GẦN ĐƯỜNG LIÊN PHƯỜNG, PHƯỜNG PHƯỚC LONG B, QUẬN 9,TP THỦ ĐỨC ,TP HỒ CHÍ MINH
  Xem thêm
  Khi nào cần thay gạt nước trên ô tô? Đến lúc rồi .....

  Khi nào cần thay gạt nước trên ô tô? Đến lúc rồi .....

  Khi nào cần thay gạt nước trên ô tô, quy trình thay cần gạt nước và cách bảo quản chi tiết ''nhỏ nhưng có võ'' này như thế nào? garavangquan9.com sẽ giải đáp tất cả những thắc mắc này của bạn.
  Xem thêm
  NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ HỘP SỐ VÔ CẤP CVT TRÊN Ô TÔ.

  NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ HỘP SỐ VÔ CẤP CVT TRÊN Ô TÔ.

  Xem thêm
  Tất tần tật về hệ thống gạt nước mưa trên xe ô tô.

  Tất tần tật về hệ thống gạt nước mưa trên xe ô tô.

  Xem thêm
  Tìm hiểu về chức năng và cách thức hoạt động của hệ thống điều khiển khóa cửa từ xa

  Tìm hiểu về chức năng và cách thức hoạt động của hệ thống điều khiển khóa cửa từ xa

  Xem thêm
  Tìm hiểu về các nguyên nhân tạo ra rung động trên xe và các biện pháp khắc phục những rung động này.

  Tìm hiểu về các nguyên nhân tạo ra rung động trên xe và các biện pháp khắc phục những rung động này.

  Xem thêm
  Zalo
  Hotline tư vấn miễn phí: 0961835979